Kích thước danh thiếp tiêu chuẩn có 2 kích thước là: 90 x 54 mm và 89 x 50 mm. Ngoài 2 kích thước tiêu...