Kích thước banner website

Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong việc thiết kế banner website là không được quên banner của bạn sẽ được hiển thị...